Shiva Shiva Shambho

Kesariya Balama

Govinda Hari Om

Narayana Hari Om

Sab Krishna Lage

Radhe Funk

Shiva Shiva Hara

Om Namo Bhagavate